Levensvragen, zin en betekenis van het leven

Vereniging Samenwerkende

Centra voor Levensvragen

(SCL)

“Zin en betekenis in het leven zijn net zo belangrijk als ademen of eten. Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen. Betekenis geeft zin aan je bestaan.”

Onze missie

De missie van de SCL is dat ondersteuning bij levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen. Daarbij streeft de SCL naar een laagdrempelige, zorgvuldige en lokale inzet, met aansluiting op bestaande structuren en samenwerkingsverbanden.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van onze missie, dat hulpverleners en vrijwilligers in het domein van zorg en welzijn aandacht hebben voor zin en betekenis, spiritualiteit, ethiek en levensvragen en die aspecten beschouwen als een integraal onderdeel van goede zorg. Onze missie is dat zij voldoende zijn toegerust en weten wanneer zij moeten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.

De SCL wil met haar leden een duurzame en toekomstbestendige verankering van de zelfstandige regionale Centra voor Levensvragen tot stand brengen en de leden daarbij ondersteunen.
Om dit te bereiken treedt de SCL op als belangenbehartiger van de zelfstandige regionale Centra voor Levensvragen op landelijk niveau.

Onze visie

Vertrouwen is de basis voor verbinding en samenwerking.
We zijn met elkaar in ontwikkeling en leren continu.
We hebben vertrouwen in onszelf, de ander en de toekomst.
We praten vanuit de inhoud.
Onze leden weten het best wat er nodig is in de regio.

Onze werkwijze

Wij werken aan onze missie door het onderhouden van een directe relatie met het ministerie van VWS, in hun rol als ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, zoals die gestalte krijgt in de subsidieregeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’.
Onze leden hebben een onafhankelijke en zelfstandige rol in het uitvoeren van de subsidieregeling GV-thuis en het uitvoeren van hun dienstverlening in de regio’s.
Ieder aangesloten Centrum voor Levensvragen heeft een eigen beleidsvrijheid bij het maken van keuzes voor regionale invulling.

De SCL is belangenbehartiger van de zelfstandige regionale Centra voor Levensvragen, de door de minister aangewezen partijen.
De SCL streeft naar een toekomstbestendige structuur en governance voor GV-thuis, inclusief bekostiging.
De SCL speelt een belangrijke rol in de landelijke ontwikkelingen, daaronder een expertisefunctie en zoekt verbinding met onderwijs, onderzoek en praktijk.
De SCL is namens de leden gesprekspartner voor het ministerie van VWS over het inhoudelijk en financieel beleid van GV-thuis.
De SCL is gesprekspartner voor landelijke veldpartijen op het gebied van GV-thuis.
De SCL werkt nauw samen met de beroepsvereniging VGVZ.
De SCL bevordert de samenwerking tussen de aangesloten Centra voor Levensvragen in het kader van de uitvoering van de subsidieregeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’, ter bevordering van a) de kwaliteit van zorg en b) de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Centra voor Levensvragen

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische weergave.